دانشگاه زاول

رشد وشگوفایی استعداد ها

دوره لیسانس

شرایط برای شمولیت در امتحان کانکور

نمبر نوع سند شرایط
اجباری غیراجباری
1 9 قطعه عکس به اندازۀ پاسپورت بلی
2 کاپی تذکره بلی
4 شهادت نامه مکتب بلی
5 کاپی رنگه شهادت‌نامه بلی
7 پرد اخت فیس کانکور بلی
7 اخذ کارت کانکور ( محصل باید در روز کانکور کارت را باخود داشته باشد بلی
7 تکمیل فورمه های مربوطه. بلی

شرایط جذب برای فاکولته های دوره لیسانس

فارغ التحصیل صنف دوازده یا بالاتر با تایید مراجع تعلیمی و تحصیلی مربوطه.سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور با حضور داشت نمایندگان وزارت تحصیلات عالی و جامعه مدنی. انتخاب مؤسسه تحصیلات عالی زاول از طریق فورم معرفی وزارت محترم تحصیلات عالی ج.ا.ا.

متمم لیسان قابلگی (سیستم بریجنگ)

برنامه دیپلوم قابلگی را از یک مرجع با اعتبار با تائید انستیتوت علوم صحی غضنفر ویا کیته اعتبار دهی تعلیمات قابلگی اخذ نموده باشند. همچنان باید در هنگام ورود رجستریشن نمبر وزارت صحت عامه را داشته باشند.سن از 35 سال بالا نباشد.کانکور ورودی را موفقانه گذشتانده باشد.

متمم لیسان ستوماتولوژی (سیستم بریجنگ)شرایط جذب برای فاکولته متمم لسانس دندان

جذب نرس های دندان که سند فراغت را از انستیتیوت ملی غضنفر یا از یکی از موسسات تعلیمات صحی راجسترشده وزارت صحت عامه را داشتته باشد. حد اقل دوسال سابقه کار عملی کلینکی را داشته باشند.سن از 35 سال بالا نباشد.امتحان شمول دوره لیسانس متمم ستوماتولوژی را موفقانه سپری نمایند.قوانین ، مقررات و لوایح منظور شده وزارت تحصیلات عالی را در جریان تحصیل جدأ رعایت نمایند

دانشگاه زاول © 2019