برنامه ها

لیسانس

فاکولته متمم لیسانس قابلگی (سیستم بریجنگ):

مانند سیستم بریجنگ ستوماتولوژی این فاکولته نیز در راستای ابتکارات مؤسسه تحصیلات عالی زاول با حمایت وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی در چوکات این مؤسسه ایجاد گردیده است.این برنامه برای تکمیل برنامه درسی برای قابله هاییکه عملا خدمات قابلگی را ارائه میدارند بوجود آمده است تا آنها بتوانند تحصیلات خویشرا تا مقطع لیسانس ارتقاء دهند. این برنامه متمم لیسانس قابلگی شامل 80.5 کریدیت در 4 سمستر میباشد. .

زمینه‌های تخصص

  1. 1. دیپارتمنت پوهنتون شمول
  2. دیپارتمنت علوم پایه
  3. دیپارتمنت پارا کلینیک
  4. دیپارتمنت کلینیک

هدف فاکولته بریجنگ قابلگی:

سیستم بریجینگ به منظور تکمیل نمودن تحصیلات عالی در عین رشته تا سویه لیسانس و بالاتر از آن منحیث یک فعالیت ابتکاری و خلاقانه توسط مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی زاول اساس گذاشته شده است. قابله ها در سیستم صحی افغانستان در جملۀ با ارزش ترین و ضروری ترین کارکنان صحی بوده که با در نظرداشت میزان بلند وفیات مادران و اطفال نوزاد، میتوانند اثرات بنیادی و قوی در تغییر وضعیت صحی افغانستان ایجاد نمایند. تا قبل از آغاز این برنامۀ تحصیلات عالی، برای قابله ها همانند سایر کارکنان طبی متوسط، امکان، تسهیلات و مراجعی برای ارتقاء سطح دانش و رسیدن به مقاطع تحصیلات عالی وجود نداشت. آرزوی قابله ها همواره این بوده تا بتوانند، بدون تغییر مسلک در رشتۀ اختصاصی قابلگی مدارج عالی تحصیلی را بدست آورند. موسسۀ تحصیلات عالی زاول در یک فعالیت ابتکاری با حمایت وسیع وزارت محترم تحصیلات عالی، به این آرزوی قابله ها امکانات تحقق را فراهم ساخته و فاکولتۀ بریجنگ قابلگی را اساس گذاشت تا این قابله های موجود و فعال بتوانند سطح دانش خود را در رشتۀ خودشان ارتقاء داده و در حال حاضر مدرک لیسانس را حاصل نمایند. البته این یک روزنه ایست برای قابله ها تا در آینده بتوانند، مدارج تحصیلی مافوق لیسانس را نیز در رشتۀ خاص خودشان کسب نمایند بدون آنکه نیاز به تغییر مسلک داشته باشند.

دانشگاه زاول © 2019