دانشگاه زاول

مأموریت

ماموریت یا رسالت دانشگاه زاول

عرضه تحصیلات عالی ارزش محور به مقاطع لیسانس و ماستری، پژوهش و نو آوری مبنی بر معیار های علمی و مسلکی.

دانشگاه زاول © 2019