برنامه ها

لیسانس

فاکولته طب معالجوی

با درنظرداشت معیارات قبول شده سازمان صحی جهان افغانستان یکی از ممالک ایست که در پائینترین سطح وضعیت صحی در جهان قرار دارد. افغانستان در جملۀ ممالک ایست که در آنها میزان مصابیت به امراض و وفیات مادران و اطفال در بلند ترین سطح خود قرار دارد.عرضه خدمات صحی در افغانستان هنوز هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مشکلات بسیار زیادی دارد و این حالت سبب شده که افغانستان در عرصۀ خدمات صحی نیز یک کشور مصرفی بوده و برای حصول خدمات صحی با کیفیت به کشور های همسایه و سایر ممالک جهان به کثرت رجوع نماید. کمبود دوکتوران بخصوص دوکتوران طبقه اناث در سطح کشور هنوز یکی از مشکلات جدی بوده که مؤسسه تحصلات عالی خصوصی زاول با درنظرداشت این نیاز تصمیم به ایجاد فاکولته طب معالجوی نموده است.

زمینه‌های تخصص

  • 1. دیپارتمنت پوهنتون شمول و السنه Included in Universities & Language Department
  • دیپارتمنت علوم پایه یا Basic Science
  • دیپارتمنت پارا کلینیک Para Clinic Department
  • دیپارتمنت کلینیک Clinic Department
  • هدف پوهنحًی طب معالجوی:

      این دانشکده تربیه داکتران طب معالجوی (Medical Doctor -MD) را مطابق به ستندرد های قبول شده پیش میبرد. هدف ما اینست تا فارغان این پوهنحًی در طب معالجوی دانش علمی جدید را حاصل نموده، مهارت های تخنیکی لازم را کسب نموده، توانائی مدیریت امور صحی وقایوی و معالجوی را بدست آورده و حساسیت های انفرادی و اجتماعی لازمۀ طبابت را داشته و نورم های عالی اخلاقی را حفظ نمایند. مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی زاول تلاش دارد تا در مدت شش سال که شامل ده سمستر تدریس و یک سال ستاژ میباشد محصلان با استفاده از نصاب درسی ستندرد و به روز شده و با تدریس عالی نه تنها به بلندترین سطح ستندرد های مسلکی آراسته شوند، بلکه بهترین آداب سلوکی و اخلاقی را نیز منحیث اعضای مؤثر جامعۀ طبابت برای ارائۀ خدمات با کیفیت صحی کسب نمایند. فارغان این پوهنحًی باید توانائی آنرا داشته باشند تا در معاینه، تشخیص، تداوی، وقایه و بهبود صحت عامه در جامعه مؤثریت مسوولانه داشته و به دوام آموزش در طول زندگی متعهد باشند.

    دانشگاه زاول © 2019