برنامه ها

لیسانس

لیسانس در حقوق و علوم‌سیاسی

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی در سال ۱۳۹۱ هــ ش در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی زاول مطابق به معیارت و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی ج.ا.ا تأسیس گردیده است. و از بدو تأسیس تا امروز همیشه در تلاش است تا کادر متخصص و کار آزموده عدلی ، قضائی، سیاسی و اداری را تقدیم جامعه نماید چون پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی مولد نیروی کار برای نهاد های عدلی وقضائی و همچنان سیاسی و اداری مملکت میباشد، لذا ایجاب مینماید تا تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیازهای زمان و ارزش های جامعه عیار گردد. تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده همیشه با چالش ها ومشکلات همراه بوده است . خصوصا در حال حاضر که بحث حاکمیت قانون و آوردن نظم درجامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی میگردد. این رسالت هر چی بیشتر تقویت گردیده و پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی را مکلف میسازد تا در آموزش نسل جوان نیازهای فعلی آینده نهادهای عدلی قضائی وسیاسی اداری مدنظر گرفته تا از یک جهت و جهه از دست رفته نهاد های عدلی وقضائی را در امر مبارزه با بی عدالتی و عدم حاکمیت قانون، دوباره احیا نموده و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی واکادمیک، ادای رسالت نماید . مدت تحصیل در پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی زاول ۴سال میباشد. دوسال اول دوره تحصیل به شکل عمومی بوده و همه محصلان دروسی مشترک را باهم تعقیب مینمایند. در شروع سمستر سوم محصلان به دو رشته جداگانه و تخصصی تقسیم شده وبه ادامه دروسی شان میپردازند رشته های متذکره به نام رشته علوم حقوقی و قضائی ورشته علوم سیاسی اداری مسمی میباشند. هریک از رشته های فوق ذکر فارغ ده بوده و محصلان این پوهنځی یکی از این دورشته فارغ میگردند.این پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی دارای چهار دیپارتمنت بوده ولی دیپارتمنت های این پوهنځی فارغ ده نبوده بلکه صرف واحد های عملی درون پوهنځی میباشند. دیپارتمنت های متذکره عبارتند از .

زمینه‌های تخصص

  1. دیپارتمنت حقوق جزا وعلوم سیاسی
  2. دیپارتمنت حقوق خصوصی
  3. دیپارتمنت روابط بین الملل
  4. دیپارتمنت حقوق عامه

محصلین حقوق وعلوم‌سیاسی پوهنتون رنا، این پوهنحی را ازسمستر اول الی پایان سمستـر چهارم بصورت مشترک و عمومی می‌خوانند اما بعد ازختم سمسترچهارم (با آغاز سمستر پنجم) دیپارتمنت‌های تخصصی این محصلین آغاز می‌گردد که در آن محصلین‌ی که علاقه‌مند علوم‌سیاسی اند به انتخاب و به اختیارخود شان در سمستر پنجم شامل دیپارتمنت علوم‌سیاسی و روابط بین‌الملل می‌گردند. محصلیــن‌ که به قضا و سارنوالی علاقه دارند در سمستر پنجم راهی دیپارتمنت قضا و سارنوالی می‌گردند .

هدف فاکولته حقوق:

طوریکه قبلآ متذکر رفت، مدت دوره تحصیل در پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی ۴ سال میباشد. دوسال اول آن به شکل عمومی بوده و در دوسال اخیر محصلان حق انتخاب هریک از دو رشته که همانا ۱. علوم حقوق وقضائی و ۲ علوم اداری وسیاسی میباشند، را دارا میباشند.درینجا لازم است تا اهداف آموزش بخش عمومی و هریک از رشته های فارغ ده را بصورت جداگانه تصریح نمائیم.

رشته عمومی :

در دو سال اول محصلان بصورت مشترک دروسی شان را به پیش میبرند که میتوان اهداف آموزش آنرا طور ذیل بر شمرد:آشنا ساختن محصلان با اساسات علوم حقوقی وسیاسیمجهز ساختن محصلان با دانش پایه برای درک بهتر موضوعات حقوقی سیاسی در آیندهایجاد حس خلاقیت و ابتکار در محصلین جهت آمادگی به پذیرش هریک از رشته های تخصصی.

رشته علوم حقوق وقضائی:

اهداف آموزش رشته علوم حقوق وقضائی را میتوان چنین برشمر:آموزش مهارت های قضائی وسلوک و رویه قضائیآموزش قواعد مرتبط به دعوی و دفاع و چگونگی اقامه آن آموزش مهارت های وکالت مدافعآموزش مشوره دهی حقوقی برای نهاد های دولتی وغیر دولتی .

رشته علوم اداری وسیاسی:

اهداف آموزش این رشته را میتوان چنین برشمرد:تربیه کادر سیاسی برای نهاد های سیاسی کشورتربیه کادر اداری برای نهاد های اداری کشورآموزش فرهنگی سیاسی برای محصلان این پوهنځیتقویت نهاد های اداری وسیاسی کشور با مجهز ساختن فارغان این نهاد به مهارت های لازم سیاسی و اداری.

دانشگاه زاول © 2019