پوهنتون زاول

پیشینه

در مورد دانشگاه زاول

مؤسسه تحصیلات عالی زاول به تاسی از مجوز رسمی شماره ۷۳ تاریخ 20/10/1391 مقام وزارت محترم تحصیلات عالی و جواز شماره D– 44278 تاریخ 16 – 10 – 2012 اداره محترم حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) به حیث یک نهاد علمی تحصیلی خصوصی رسماً در افغانستان فعالیت داشته و دارای پوهنحی های طب معالجوی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس، مرکز آموزش زبان های خارجی و همچنان ایجاد سیستم بریجینگ یا متمم تحصیلات که شامل قابلگی، نرسنگ، ستوماتولوژی(دندان)، تکنالوژی طبی(لابراتوار) فارمسی، ایمیجنگ، سونوگرافی وانجیری طبی می باشد.

زاول اخیرا به منظور داشتن یک نقشه راه روشن که مبین راهکار معین علمی و توسعوی باشد طرح پلان استراتیزیگ (راهبردی ) پنج ساله (۲۰۱۶--۲۰۲۰) خویش را تدوین نمود.

موسسه تحصیلات عالی زاول برنامه های تحصیلی معیاری MD و لیسانس را مطابق به اصول پذیرفته شده اکادمیک و قوانین تحصیلات عالی ارائه و تطبیق می کند. موسسه تحصیلات عالی زاول برای تطبیق برنامه های تحصیلی معیاری ماستری در بخش های مختلف علوم از جمله حقوق و علوم سیاسی، طبی ، صحت عامه ، کمپیوتر ساینس و اقتصاد آمادگی دارد. تدریس در مؤسسه تحصیلات عالی زاول به زبان های رسمی کشور صورت می گیرد. تدریس به زبان های بین المللی در نظر گرفته شده است. نظام تحصیلی موسسه تحصیلات عالی زاول تابع سیستم کریدت است، برای هر محصل در شروع هر سمستر حد اقل و حد اعظم کریدت مطابق شرایط سویه تحصیلی محصل با پروفایل مشخص تعیین میگردد.

دانشگاه زاول © 2019