دانشگاه زاول

اصل های محوری

اصل های محوری دانشگاه زاول

ارزش های محوری دانشگاه زاول طور ذیل خلاصه می‌گردد

    اعتقادات و باورهای عدیق سککازمان که بر ممنای ن اهداف عدومی و اسککتراتیژیک سککازمان شکک ل می گیرد مثل پایمندی به ارزع های اخ ی، محوریت تحقیقات برای پاسخاویی به نیاز جامعه، اصالت بخشی به زادی بیان و

اهداف عمومی

    اهداف عدومی یا ک ن در س سه مراتب اهداف سازمانی بعد از چشم انداز و رسالت تعییز می شود و بیانار ع یق و خواسته های ک ی سازمان نظیر رضایت مشتریان، کسب سود، توسعه فعالیت ها و نظایر ن است. سازمان ها مد ز اسککت اهداف عدومی خود را به صککورت کسککب رهمری در جامعه یا بازار، رشککد و توسککعه فعالیت، رهمری در ت نالوژی، افزایش نو وری های صنعتی و بقا تعریف کنند.

اهداف استراتیژیک یا مقاصد

    اهداف استراتیژیک یا ماج برای عد یاتی کردن بیانیه رسالت تدویز شده و نشان می دهد چاونه سازمان ادر به تحقق اهداف ک ن خود می باشد. ت ع برای حدظ و ارتقای اعتمار ع دی، ج ب اعتداد مخاطمیز از جد ه سککککککازمان ها و نهاد های دولتی، واحدهای تولیدی و خدماتی خصوصی و به طور ک ی پاسخاویی به نیازمندی های در حال تغییر محیط ر ابتی، باعث شده است که مؤ س سات نیز هدانند سازمان های تولیدی و تجاری، م شتری محوری را در سر لوحه برنامه های کاری خود رار داده و از ایز رو هر نوع حرکتی را بر ممنای برنامه ریزی های منسککجم و جامع و با ترسککیم افق زمانی مشککخع انجاج دهند. بنابرایز به جرأت می توان ادعا کرد که اکثریت ریب به اتداق مؤسککسککات جهان به ویژه مؤسککسککاتی که در رتمه بندی منطقه ای، م ی یا جهانی در ردیف مؤسسات متوسط و با تر رار دارند، حرکت های تی خود را در الب پروژه ها و ا دامات عد ی که از فرایند برنامه ریزی استراتیژیک نها حاصل شده است، انجاج می دهند. ایز موضوع را می توان از وجود چشکککم انداز، رسکککالت، اهداف ک ن و اسکککتراتیژیک مؤسکککسکککه که در ادامه ارامه خواهد شکککد، به سکککهولت دریافت.

دانشگاه زاول © 2019