پوهنحی ستوماتولوژی:


این پوهنحی به آموزش دوکتوران متعهد در زمینه علوم و خدمات ستوماتولوژی (طب دندان) مطابق با ستندرد های قبول شدۀ وزارت تحصیلات عالی افغانستان، میپردازد. طوری که بتوانند در بخش طب دندان به عرضۀ خدمات باکیفیت صحی در جهت تامین سلامت بیماران، بهبود خدمات صحی و ارتقای ظرفیت خدمات دهی مراکز صحی، شفاخانه ها و کلینیک های صحی بپردازند هدف پوهنحی ستوماتولوژی آنست تا فارغان این پوهنحی در طب دندان دانش علمی جدید را حاصل نموده، مهارت های تخنیکی لازم را کسب نموده، توانائی مدیریت امور صحی وقایوی و معالجوی را در بخش دندان بدست آورده و نورم های

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 اسلامیات 1 1 0 1
2 صحت عامه 1 2 0 2
3 بیولوژی حجروی 2 1 3
4 کمپیوتر 0 3 3
5 کیمیا 2 1 3
6 انگلیسی 0 4 4
7 بیوفزیک 2 1 3
8 کمک های اولیه 1 1 2
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 8 تعداد واحدهای نظری 10 تعداد واحد های عملی 11 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 اسلامیات 2 1 0 1
2 بیولوژی مالیکولی 2 1 3
3 جنیتیک 1 1 2
4 انگلیسی 2 0 4 4
5 اناتومی 1 2 2 4
6 هستولوژی 1 1 1 2
7 امبریولوژی 2 0 2
8 فزیولوژی 1 2 1 3
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 12 تعداد واحدهای نظری 12 تعداد واحد های عملی 9 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 اسلامیات 3 1 0 1
2 صحت عامه 3 1 0 1
3 اناتومی 2 2 1 3
4 هستولوژی 2 2 1 3
5 فزیولوژی 2 2 1 3
6 اخلاق طبابت 1 0 1
7 بیوشمی 1 2 1 3
8 مایکرو بیولوژی 1 2 1 3
9 پتالوژی 1 2 1 3
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 9 تعداد واحدهای نظری 15 تعداد واحد های عملی 6 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 اسلامیات 4 1 0 1
2 فزیولوژی 3 1 0 1
3 Medical Immunology 1 0 1
4 بیوشمی 2 2 1 3
5 مایکرو بیولوژی 2 2 1 3
6 پتالوژی 2 1 1 2
7 فارمکولوژی 1 1 1 2
8 1 Prosthodontics 1 1 2
9 Operative Dentistry & Endodontics 1 1 2
10 داخله 1 1 1 2
11 جراحی 1 1 1 2
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 11 تعداد واحدهای نظری 13 تعداد واحد های عملی 8 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 اسلامیات 5 1 0 1
2 صحت عامه 3 1 0 1
3 پتالوژی 3 1 0 1
4 فامکولوژی 2 1 1 2
5 Behavioral Science 1 0 1
6 Prosthodontics 2 1 1 2
7 Operative Dentistry & Endodontics 2 1 1 2
8 1 Oral & Maxillofacial Surgery 1 1 2
9 داخله عمومی 2 1 1 2
10 جراحی عمومی 2 1 1 2
11 انستیزی 1 0 1
12 گوش وگلو 1 1 2
13 عقلی وعصبی 1 1 2
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 13 تعداد واحدهای نظری 13 تعداد واحد های عملی 8 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 اسلامیات 6 1 0 1
2 صحت عامه 4 1 0 1
3 Dental Materials 1 1 2
4 Prosthodontics 3 1 1 2
5 Operative Dentistry & Endodontics 3 1 0 1
6 Oral & Maxillofacial Surgery 2 1 1 2
7 Pediatrics & Preventive Dentistry 1 1 2
8 Periodontics 1 1 2
9 Orthodontics 1 1 2
10 داخله عمومی 3 1 1 2
11 جراحی عمومی 3 1 1 2
12 رادیولوژی 1 1 2
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 12 تعداد واحدهای نظری 12 تعداد واحد های عملی 9 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 اسلامیات 7 1 0 1
2 4 Prosthodontics 1 1 2
3 Operative Dentistry & Endodontics 4 1 1 2
4 Oral & Maxillofacial Surgery 3 1 1 2
5 Pediatrics & Preventive Dentistry 2 1 1 2
6 Periodontics 2 1 1 2
7 Orthodontics 2 1 1 2
8 Oral Medicine 1 1 2
9 رادیولوژی 2 1 0 1
10 انتانی و توبر کلوز 1 1 2
11 چشم 1 1 2
12 طب عدلی 1 0 1
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 12 تعداد واحدهای نظری 12 تعداد واحد های عملی 9 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 اسلامیات 8 1 0 1
2 صحت عامه 5 1 0 1
3 5 Prosthodontics 1 1 2
4 Operative Dentistry & Endodontics 5 1 1 2
5 Oral & Maxillofacial Surgery 4 1 1 2
6 Pediatrics & Preventive Dentistry 3 1 1 2
7 Periodontics 3 1 1 2
8 Orthodontics 3 1 1 2
9 Oral Medicine 2 1 1 2
10 جراحی پلاستیک 1 1 2
11 جراحی عصاب 1 1 2
12 وقایه 1 0 1
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 12 تعداد واحدهای نظری 12 تعداد واحد های عملی 9 مجموع واحد ها21