پوهنحی طب معالجوی:


با درنظرداشت معیارات قبول شده سازمان صحی جهان افغانستان یکی از ممالک ایست که در پاینترین سطح بهداشت صحی در جهان قرار دارد. که دراین کشور سطح مرگ ومیرمادرآن واطفال دربلند ترین سطح وقوع امراض قرار دارد که اکثراین امراض قابل وقایه میباشد. عرضه خدمات صحی در افغانستان هنوز از نظر کمی و کیفی مشکلات بسیار زیادی درعرضه خدمات طبی معیاری واستندرد موجود است که اکثریت مردم ما جهت تداوی به خارج مرزمراجعه مینمایند. ازطرف دیگرکمبود دوکتوران متخصص ونیازمند به خصوص دوکتوران طبقه اناث درتمام نقاط دور دست کشور یکی ازمشکلات عمده نیزمیباشد. بناً مؤسسه تحصلات عالی خصوصی زاول با درنظرداشت این نیازمندی های متذکره تصمیم به ایجاد فاکولته طب معالجوی نمود تاازیک طرف زمینه رشد استعداد نسل جوان درعلم طبابت معیاری کارگشاشود و ازطرف دیگرمرحم گزار نیازمندی های ملت ومردم خویش قرارگیرد.

هدف ما اینست تا فارغان این دانشکده در طب معالجوی دانش علمی جدید را حاصل نموده، مهارت های تخنیکی لازم را کسب نموده، توانائی مدیریت امور صحی وقایوی و معالجوی را بدست آورند و حساسیت های انفرادی و اجتماعی لازمۀ طبابت را داشته و نورم های عالی اخلاقی را حفظ نمایند. مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی زاول تلاش دارد تا در مدت شش سال که شامل ده سمستر تدریس و یک سال ستاژ میباشد محصلان را با استفاده از نصاب درسی ستندرد و به روز شده و با تدریس عالی نه تنها به بلند ترین سطح ستندرد های مسلکی آراسته شوند، بلکه بهترین آداب سلوکی و اخلاقی را نیز منحیث اعضای مؤثر جامعۀ طبابت برای ارائۀ خدمات با کیفیت صحی کسب نمایند. فارغان این دانشکده درجه علمی به سویه (MD) مطابق به ستندرد های قبول شده وزارت تحصیلات عالی کشورا بدست میارورند. دوکتوران موصوف باید توانائی آنرا داشته باشند تا در معاینه مریض، تشخیص، تداوی، و وقایه و بهبود صحت در جامعه مؤثریت مسوولانه داشته و به دوام آموزش مسلکی در طول زندگی خویش متعهد باشند

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 Bio Physic 2 1 3
2 Chemistry 2 1 3
3 Biology(Cell) 2 1 3
4 Foreign Languages 0 4 4
5 Public Health 1 1 2
6 Islamic Studies 1 0 1
7 Computer 0 2 2
8 First Aid 1 1 2
9 Environmental Health 1 0 1
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 9 تعداد واحدهای نظری 10 تعداد واحد های عملی 11 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 Anatomy 3 1 4
2 Histology 2 1 3
3 Embryology 1 1 2
4 Genetic 1 1 2
5 Foreign Languages 0 4 4
6 Islamic Studies 1 0 1
7 Biology Molecular 2 1 3
8 Public Health 1 0 1
9 Computer 0 1 1
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 9 تعداد واحدهای نظری 14 تعداد واحد های عملی 7 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 Anatomy2 3 1 4
2 Histology 2 1 3
3 Microbiology 2 1 3
4 Islamic Studies 1 0 1
5 Physiology 3 1 4
6 Biochemistry 3 1 4
7 Public Health 1 0 1
8 Medical Ethics 1 0 1
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 8 تعداد واحدهای نظری 16 تعداد واحد های عملی 5 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 Biochemistry 3 1 4
2 Microbiology 2 1 3
3 Pathology 1 2 1 3
4 Pharmacology 2 0 2
5 Physiology 2 0 2
6 Islamic Studies 1 0 1
7 Public Health 1 0 1
8 Anatomy 3 3 1 4
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 8 تعداد واحدهای نظری 16 تعداد واحد های عملی 4 مجموع واحد ها20

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 Physiology 2 1 3
2 Pharmacology 2 1 3
3 General Medicine 2 1 3
4 Islamic Studies 1 0 1
5 General Surgery 2 2 4
6 Pathalogy 2 1 3
7 Clinical Skill 1 0 1
8 Public Health 1 0 1
9 Parasitology 1 1 2
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 9 تعداد واحدهای نظری 14 تعداد واحد های عملی 7 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 Pathology 3 1 4
2 Pharmacology 2 0 2
3 General Medicine 2 2 4
4 Islamic Studies 1 0 1
5 General Surgery 2 2 4
6 Public Health 1 0 1
7 Obstetric 2 1 3
8 Infection Diseases 1 1 2
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 8 تعداد واحدهای نظری 14 تعداد واحد های عملی 7 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 General Medicine 2 2 4
2 General Surgery 2 2 4
3 TB 1 1 2
4 Gynecology 2 1 3
5 Public Health /Epid,research 1 0 1
6 Radiology 2 0 2
7 Dermatology 2 1 3
8 Islamic Studies 1 0 1
9 Behavioral Sciences 1 0 1
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 9 تعداد واحدهای نظری 14 تعداد واحد های عملی 7 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 General Medicine 2 2 4
2 General Surgery 2 2 4
3 Anesthesia & Reanimation 1 1 2
4 Public Health 1 0 1
5 Pediatric 2 1 3
6 Neurology 1 1 2
7 Radiology 1 1 2
8 Islamic Studies 1 0 1
9 Neonatology 1 1 2
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 9 تعداد واحدهای نظری 12 تعداد واحد های عملی 9 مجموع واحد ها21

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 General Medicine 2 2 4
2 General Surgery 2 2 4
3 Pediatric 2 1 3
4 ACLS/Advanced Cardiac Life Saving 1 0 1
5 Toxicology 2 1 3
6 ENT 2 1 3
7 Neurology 1 1 2
8 Public Health/IMCI,Immunization Occupation Health 1 0 1
9 Pediatric Surgery 1 1 2
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 9 تعداد واحدهای نظری 14 تعداد واحد های عملی 9 مجموع واحد ها23

شماره نام مضموم تعداد واحدنظری تعداد واحدعملی مجموع واحد
1 General Medicine 2 2 4
مجموع واحد های سمستر اول تعداد مضامین 1 تعداد واحدهای نظری 2 تعداد واحد های عملی 2 مجموع واحد ها4

شماره سرویس داخله تعداد هفته
1 Medicine 10 weeks
2 Surgery 8 weeks
3 Pediatric 6 weeks
4 Obs,Gynecology 5 weeks
5 Dermatology 2 weeks
6 Ophthalmology 2 weeks
7 ENT 2 weeks
8 Infection Diseases 2 weeks
9 TB 2 weeks
10 Forensic Medicine 2 weeks
11 Physiotherapy 2 weeks
12 Public Health 2 weeks
13 Psychiatry/ Neurology 2 weeks
14 Principles or rational Prescribing 1 weeks