پوهنحَي اقتصاد:


پوهنحَي اقتصاد در سال ۱۳۹۲ هــ ش در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی زاول مطابق به معیارت و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی ج.ا.ا رسماْ تاسیس گردیده است.مدت برنامه آموزشی این فاکولته و یا مدت که یک محصل میتواند سند لیسانس در رشته اقتصاد را از این نهاد اخذ نماید چهار سال میباشد که دربر گیرنده هشت سمستر درسی میباشد. این برنامه تحصیلی چهار ساله در دو مرحله تقسیم میگردد، مرحله اول آن چهار سمستر را دربر دارد که در آن مضامین اساسی یا ابتدایی ( Basic Subjects) که آموزش آنها لازمی بوده و تهداب معلومات اختصاصی را تشکیل میدهد میباشد. چهار سمستر بعدی مرتبط به مرحله دومی تخصصی میباشد، آموزش مضامین مرحله دوم به شکل اجباری و اختیاری بوده بناً به حیث مکلفیت محصلان قرار میگیرد .

هدف پوهنحَي اقتصاد: در این اواخر تغییرات ای که در جهان بخصوص در افغانستان بوجود آمد وضعیت اقتصادی بهبود یافته، رشد اقتصادی بهتر شده و نهاد های دولتی ، نیمه دولتی وخصوصی برای پیشبرد فعالیت های خویش نیاز به افراد و اشخاص تحصیل کرده در رشته های مشخص بخصوص رشته های وابسته به مدیریت اقتصاد دارند. افغانستان در تمام عرصه ها مخصوصآ در عرصه پالیسی سازی (اقتصاد توسعه) و امور مالی و بانکی (مدیریت مالی و بانکداری) نیاز به افراد تحصیل کرده دارد و فاکولته اقصاد موسسۀ تحصیلات عالی زاول با درک این مسأله و با درک جامع از این نیاز مندی ها برای جامعه و کشور خویش فارغان با دانش عالی را در دو رشته اقتصاد توسعه (پالیسی سازی و رشد اقتصادی (و امور مالی و بانکی به جامعه تقدیم مینماید.

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت