پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی:


پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی یکی از مهمترین پوهنحی های این پوهنتون به شمار میرود، این پوهنحی در سال 1392 هـ .ش در چوکات این مؤسسه به منظور تعلیم و تربیت شیفتگان و تشنگان بینش و دانشِ حقوق انسانی تشکیل گردید و در حال حاضر صدها محصل اندیشمند، متعهد و جویای دانش و ارزش در این پوهنحی مشغول به فراگیری حقوق و علوم سیاسی می باشند. که این دانشجویان می توانند از ماده های قانونی درک و استنباط درست و ارزنده داشته باشند. این پوهنحی با استفاده ازکادرهای علمی ومسلکی،باداشتن استادان مجرب وشایسته کشور،زمینۀ تحصیلات بهتر را برای علاقه مندان حقوق ملی وفرا ملی فراهم می‎سازد، وازمیتودهای جدید ولوازم عصری که دراختیار دارد استفاده خواهد نمود. این پوهنحی باکریکولم دست داشتۀ خودکه درمطابقت ومقایسه با پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل ساخته شده است.تعداد مضامین جدید وعصری که جوابگوی نیازمندیهای روزاست؛ نیز درآن گنجانیده است. این پوهنحی برای هر دیپارتمنت خویش، نصاب تحصیلی مستقلی را تدوین نموده است وسایرکارهارا،مطابق دستورات وطرزالعملهای وزارت محترم تحصیلات عالی کشور به پیش میبرد. این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت فعال بوده که عبارت اند از ( دیپارتمنت قضاء و څارنوالی، اداری ودیپلوماسی ) است.

مهمترین اهداف پوهنحی حقوق و علوم سیاسی:1. ایجاد دوره های ماستری در رشته های حقوق بین الملل، حقوق عمومی.2. توسعه و توانمند سازی اعضای کادر علمی پوهنحی حقوق.3. کلینیک حقوقی، فهم عمیق و همه جانبه مطالب علمی است بدیهی است دانشجویان در صورت مطالب حقوقی را به صورت عمیق گسترده میتوانند فراگیرند که بر هر دو جنبه نظری و عملی حقوق تسلط کامل داشته‌باشند.4. رفع کمبود منابع علمی حقوقی براساس قوانین و مقررات کشور5. فراهم سازی زمینه های بیشتر برای تحصیل و تعلم طبقه اناث6. تلاش برای گرفتن پروژه های حقوقی در داخل دانشگاه؛7. تربيت افراد متخصص، مسلكي، متعهد، خلاق، وطن دوست و پایبند به ارزشهاي ملي8. ایجاد و حفظ تعاملات سازنده در راستای فعالیتهای آموزشی، تحقيقي و فرهنگی با سازمانهای دولتی، خصوصی و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور.

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت