پوهنحَي کمپیوترساینس:


این پوهنحی در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی زاول در سال ۱۳۹۳ تأسیس شده است. انگیزه ایجاد این فاکولته براساس نیازمندی عینی و ضروری کشور بطور اساسی تحلیل شده و با اهداف دقیق با رعایت معیارهای علمی در دسته کمپیوترساینس طرح و پایه ریزی شده است. خدمات آموزشی این فاکولته در شروع فقط در مقطع لیسانس ارایه میگردد. یک دوره کامل آموزشی عالی در این فاکولته بطور مجموعی بین ۱۴۴-۱۶۸ کریدیت تنظیم شده است که این تعداد کریدیت در هر دیپارتمنت بطور مساوی طراحی شده است. این دانشکده اهداف مشخص آموزشی را در سه دیپارتمنت تعریف تدوین کرده است.

هدف پوهنحی کمپیوترساینس: ارایه آموزش تخصصی با کیفیت کمپیوترساینس در سه گرایش مشخص: انجینری نرم افزار،تکنالوژی معلوماتی و سیستم های معلوماتی میباشد. در موازات نیاز سنجی های انجام شده فارغان این پوهنحی باید توانمندی لازم را در رشته مربوطه بطور احسن کسب نموده و بتوانند در زندگی شخصی و اجتماعی خویش مصدر خدمات گردند. تربیه متخصصان علمی و تکنالوژست ها، تربیه شاغلان ماهر در عرصه تکنالوژی معلوماتی و تربیه مدیران توانمند در امور انسجام و ساختار دهی اطلاعات سازمانی. با نایل آمدن به اهداف آموزشی فوق فارغان این رشته به دلایل ذکر شده خلأ بزرگی را در بازار کار و امور انکشافی ملی پر خواهند نمود.

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت
1 CS.101 معرفی به کمپیوتر ساینس اساسی
2 CS.102 مبانی برنامه نوسیس یک (++C) تخصصی 4
3 El.103 ریاضی 1 تخصصی 4
4 CO.104 تاریخ معاصر تخصصی 2
5 CO.105 انگلیسی 1 تخصصی 2
6 CO.106 ثقافت اسلامی 1 تخصصی 1

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت
1 CS.201 مبانی برنامه نوسیس 2 (++C) تخصصی 4
2 CS.202 مهارت های کمپیوتری تخصصی 4
3 El.203 ریاضی 2 اساسی

شماره کود مضمون نام مضموم نظری تطبیقات کلینیک

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت

شماره کود مضمون نام مضمون کتگوری کریدیت