برنامه ها

لیسانس

لیسانس در کمپیوتر‌ساینس

این دانشکده در سال 1393 با نصاب تحصیلی منظور شده ی وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا با 3 دیپارتمنت تأسیس و به فعالیت آغاز نمود. این دانشکده به عنوان یک نهاد آموزشی علمی- تخصصی با تشخیص نیازمندی های جامعه و ضرورت آموزش به کمپیوتر ساینس سیستم آموزشی را طراحی نموده است که بتواند به نیازمندیهای علمی، تخنیکی و مهارت های کاری دانش آموزان این رشته بخوبی پاسخگو باشد. رشته های آموزشی این دانشکده قرار ذیل است:

زمینه‌های تخصص

  1. رشته مهندسی نرم افزار (Software Engineering - SE)
  2. رشته سیستمهای معلوماتی (Information Systems - IS)

نصاب تحصیلی و دیدگاه آموزشی هر سه رشته فوق با منظوری رسمی وزارت تحصیلات عالی تهیه شده و اینک در حال تطبیق است. در حال حاضر در حدود 80 دانشجو در این دانشکده در سمستر های دوم، چهارم و ششم در حال آموزش اند. ساختار و نصاب تحصیلی دانشکده کمپیوتر ساینس در شکل ذیل بطور ساده و خلاصه توضیح شده است.

شرایط پذیرش

  1. دانش‌آموزان واجدشرایط باید شهادت‌نامهٔ صنف‌دوازدهم را با تاییدی وزارت محترم معارف و یا مدرک ‌‌‌‌معادل آن را دارا‌ باشند.
  2. دانش‌آموزان باید تسلط به زبان انگلیسی داشته باشند.

دانشگاه زاول © 2019