برنامه ها

لیسانس

لیسانس در اقتصاد

گر چه دانشکده اقتصاد از بدو تأسیس منحیث یک فاکولته در سال 1393 درچوکات این نهاد تحصیلی رسما به فعالیت های خویش اغاز به کار نموده است اما فعالیت های آن برای یک مؤسسه تحصیلات عالی به سطح لیسانس مبیین ارزشهای عمده و مشخصات مختص به خود می باشد.توانسته اند در فعالیت اکادمیک خویش قوانین، دیدگاه واهداف کاری اکادمیک آنچه از طرف وزارت تحصیلات عالی اخصا از جانب ریاست محترم پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی را رهنمود اساسی شورای علمی وعالی این موسسه تحصیلی مهیا گردیده است خویش را پابند ومتکی به ارزش های آن فعالیت میداشته باشند، در کل میتوان مرام و اهداف پوهنځی اقتصاد را طور ذیل صورت بندی نمود.

این پوهنحی با مجوز رسمی شما ره تایید شده وزارت محترم تحصیلات عالی با کریکولم مدون طبق معیار های تعین شده ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی با درنظر داشت هماهنگی سیستم درسی فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل پایه گذری گردیده است. این فاکولته در چوکات موسسه تحصیلات عالی زاول سومین فاکولته میباشد که بعد ازفاکولته های طبی ، حقوق وعلوم سیاسی محصلین خوبی را درچوکات خویش داشته وپرورش میدهند. این پوهنحی دارای تشکیل خاص معیاری بوده وطبق آن برنامه ریزی های علمی وارزشمندی خویش را به پیش میبرد.

دانشکده اقتصاد محصلان را به حیث کارمندان موثر دربخش های بانکداری، مالی، مدیریت های اموراقتصادی، تجارتی، بازاریابی، منابع بشری، مشاور اقتصادی وسروی کننده بخش های تولیدی تربیه مینماید.

اداره پوهنځی اقتصاد در چوکات موسسه تحصیلات عالی زاول مطابق به قانون تحصیلات عالی و لوایح آن دارای یک رییس، یک معاون، دو آمر دیپارتمنت، یک مدیریت تدریسی و شورای علمی است. اداره پوهنځی بر مبنای صلاحیت های کاری خویش طوری فعالیت می نماید که رسیدن به اهداف و مرام پوهنځی را سهولت بخشد، که این امر از طریق تدریس و تحقیق استادان، تشریک مساعی مناسب را بین اداره، استادان و محصلان بر قرار نموده است. در سطح اداره پوهنځی تا حدودی عدالت تأمین است و شرایط سهمگیری زنان و مردان منصفانه فراهم شده است. مگر رییس پوهنځی در همه امور ذیدخل می باشد. رییس پوهنځی محترم سید نبی الله سادات از جمله فارغان این رشته و دارای درجه لیسانس وماستری است. معاون .................. یکتن از استادان فعال پوهنځی، دارای درجه تحصیلی ماستری در رشته اقتصاد است که علاوه از پیشبرد دروس، معاونیت پوهنځی، رابط و تنظیم کننده برنامه های خارجی را نیز به عهده دارد. پوهنیار امیر حمزه اسلمی سمت آمریت دیپارتمنت توسعه اقتصادی را بدوش دارد که دارای سند تحصیلی ماستری در رشته اقتصاد (......) است و مانند سایر استادان در پیشبرد دروس مستقل نیز سهم دارد. آمریت دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنیار وحید الله فریادی است که علاوه برمسوول کمیته تحقیق ؛ تحقیق را نیز بر عهده دارد. مدیر تدریسی محترم زلمی کریمی فارغ رشته اداره وتجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و دارای تحربه .دوسال. میباشند.

شورای علمی دانشکده مرکب از استادان ذیل است:

1. استاد میر حمزه اسلمی (ماستر اقتصاد)
2. استاد رضی الله سدید ( ماستر اقتصاد)
3. استاد سید عبدالرحیم رها ( ماستراقتصاد)
4. استاد وحید الله فریادی (ماستراقتصاد)
5. استاد هما ( ماستراقتصاد مالی)
6. استاد سجانی ( لیسانس اقتصاد)
7. استاد عبدالبصیر وطنیار ( لیسانس اقتصاد)
8. استاد عنایت الله مبارز (لیسانس اقتصاد)
9. استاد فیروزالدین فایق (لیسانس شریعات )
10. استاد عقیل فدایی (ماسترلسان انگلیسی)

شورای فوق تحت ریاست استاد سید نبی الله سادات رییس پوهنځی در فضای دموکراتیک فعالیت های خود را پیش میبرند. تشریک مساعی بین تمام بخشهای رهبری و اداری پوهنځی رسیدن به اهداف و مرام پوهنځی را فراهم ساخته و در مطابقت با قانون تحصیلات عالی و لوایح و مقرره های آن اجرای وظیفه می نمایند. اداره و شعب رهبری پوهنځی تدریس، تحقیق و عرضه خدمات مؤثر را همواره تشویق لفظی نموده و در حیطه صلاحیت های خویش آنرا تسهیل میبخشد. اداره پوهنځی همیشه کوشش نموده است تا شفافیت و جوابدهی را به صورت جمعی رونق بخشیده، فرصت های مناسب و مساعد تحصیلی را برای محصلان و استادان مرد و زن فراهم نماید. اعضای اداره و رهبری پوهنځی علاوه از اینکه مصروف فعالیت های مربوط به پوهنځی می باشند در اوقات غیر رسمی و ساعات مشخص وفراغت در دانشگاه کابل، مؤسسات تحصیلی خصوصی و کورس ها تدریس اقتصاد بیرون از پوهنځی نیز اشتغال دارند. ناگفته نباید گذاشت که استادان دایمی پوهنځی اقتصاد منحیث استادان کدری و رهنمای ترفیعات علمی استادان پوهنحي هاي اقتصاد، پوهنتون های همسو نیز همکاری افتخاری مینمایند. درصورت نیاز درخدمت شان میباشیم .

دانشگاه زاول © 2019