Enter your keyword

 

             رییس فاکولته اقتصاد 

استاد سید نبی الله سادات

       : پیشینه‌­ی تحصیلی 

 • لیسانس دربخش اقتصاد دانشگاه علامه، لیسانس ادبیات فارسی، روانشناسی، هنرهای خط ونقاشی، تهذیب
 • ماستری اداره عامه دانشگاه  دنیا 1397

:فعاليت­هاي علمي و اجرایی 

 • استاد و مدیریت اداری، منابع بشری ومارکیتنگ دانشگاه دنیا.
 • ریاست فاکولته اقتصاد دانشگاه دنیا.
 • استاد ومعاونیت اداری دانشگاه پیشگام.
 • عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و معاونیت امور محصلان دانشگاه زاول ماه حمل1394
 • نماینده دانشگاه زاول در وزارت تحصیلات عالی وروابط بیرونی درسال های 1394 الی 1396
 •   معاونیت اداری، مالی . ماه اسد 1393الی 1395
 • ریاست کمیته نظم ودسپلین دانشگاه 1393الی 1397
 • ریاست فاکولته اقتصاد و مدیریت برنامه ریزی انجمن محصل درماه حمل 1397
 • تدریس مضامین مختلف مدیریتی در سطح لیسانس.

آثار علمی

 • توجه راهکار سازی دولت در زمینه معادن افغانستان وحل بحران فساد درآن،
 • داشتن های که بی نتیجه اند.
 • ایجاد فرصت های شغلی.
 • ازمتن مشکلات فرصت های گذر ازآن  را باید شناخت.

 ب) مقالات .

 • اهداف کاری یک رسالت انسانیت.
 • کدام وظیفه، چی رسالت ؟
 • حمایت از کی ؟
 • چیگونه آغاز کرد؟
 • اهداف ما درچی است ؟

ج) مشاوره و راهنمایی

 • مشاوره بیش از 60 عنوان مونوگراف دوره لیسانس، رشته اقتصاد، ادبیات وروانشناسی.
 • رهنمای 20 عنوان مونگراف دوره های اقتصاد، ادبیات وروانشناسی. 

2- عضوهیات علمی دانشگاه زاول.

 • هیات علمی فاکولته اقتصاد.

الف-

 1. استاد میر حمزه اسلمی (ماستر اقتصاد). استاد دانشگاه اقتصاد کابل.
 2. استاد رضی الله سدید ( ماستر اقتصاد).
 3. استاد سید عبدالرحیم رها ( ماستراقتصاد).
 4. استاد وحید الله فریادی (ماستراقتصاد).
 5. استاد هما ( ماستراقتصاد مالی).
 6. استاد سجانی ( لیسانس اقتصاد). شامل دوره ماستری.
 7. استاد عبدالبصیر وطنیار           ( لیسانس اقتصاد) شامل دوره ماستری.
 8. استاد عنایت الله مبارز       (لیسانس اقتصاد) شامل دوره ماستری.
 9. استاد فیروزالدین فایق         (لیسانس شریعات ) شامل دوره ماستری.
 10. استاد عقیل فدایی (ماسترلسان انگلیسی)

دیپارتمنت ها

 • _ دیپارتمنت امورمالی وبانکی.

مسوول محترم استاد وحــــــــــــــــید الله فریادی.

آثارعلمی:

عناوین:

مقاله :

عناوین:

 • _ دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه.

مسوول محترم پوهندوی استاد امیر حمزه اسلمی.

آثار:

عناوین:

مقاله :

عناوین:

 • _ دیپارتمنت مدیریت وتجارت.

مسوول محترم استاد سید عبـــــــــــــدالرحیم رها.

آثارعلمی: تیزس دوره ماستری.

         عنوان :

 • چالش ها وفرصت های پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی.

مقاله:

عناوین:

 • بررسی عوامل اقتصادی شکست سوسیالیزم اتحاد جماهرشوری سابق.
 • حمایت وتوسعه تشبثات کوچک ومتوسط ملی وخصوصی انتخاب بهتر برای جلوگیری از تورم بیکاری.

 • _ دیپارتمنت بــــــــــــازاریابی.

محترم استاد رضــــــــــــــــــــــــــــــی الله سدید.

آثارعلمی:

مقاله :

عناوین:

کمیته ها.

 • _ کمیته علمی

مسوول محترم استاد رضی الله سدید با همکاری.

محترم استاد شفیق الله نوری، محترم استاد عبدالبصیر وطنیار، محترم استاد عنایت الله مبارز.

 • _ کمیته فرهنگی.

مسوول محترم استاد سجانی.

 • _ کمیته ارتقاء و تضمین کیفیت.

مسوول محترم استاد سید عبدالرحیم رها.

 • _ کمیته تحقیق.

مسوول محترم استاد وحید الله فریادی.

 • _ کمیته کریکولم.

مسوول محترم استاد امیر حمزه اسلمی.

 • _ کمیته نظم ودسپلین.

مسوول رییس فاکولته وعضویت مسوولین دیپارتمنت ها.

  معرفی مختصر فاکولته اقتصاد  

فاکولته  اقتصاد موسسه تحصیلات عالی زاول سومین فاکولته ایجاد شده  دراین نهاد تحصیلی میباشد كه باهدف آموزش علوم اقتصاد و مدیریت در سال 1393 شمسی تاسیس شد. این فاکولته هم اکنون دارای  5  نفر  استاد دایمی ، 5 نفر استاد بلمقطع  10 نفرعضو هیئت علمی 130  نفر محصل در مقطع لیسانس، تعداد 25% فیصد از محصلان این  فاکولته را طبقه اناث تشکیل می‌دهند. این فاکولته تا کنون یک دوره فارغ التحصیل در رشته  امورمالی وبانکداری به جامعه تحویل داده است

فاکولته اقتصاد.

دارای تشکیل مناسب اداری وعلمی بوده که دارای یک تن رییس، یک تن معاون در صورت انکشاف سه معاونیت، یک تن سکرتریت، مدیریت تدریسی، کارمند خدمات امور محصلان، چهار دیپارتمنت، شش کمیته، درساختار تشکیلاتی خویش وظایف محوله خویش را طبق لایحه وظایف شان به پیش میبرند.

 فاکولته دارای :

(چشم انداز(دیدگاه  Vision

ایجاد فضای مناسب ومحیط باز وآسوده برای رشد وتوانای دانشجویان( محصلان) که توانسته باشند با استفاده ازاین روزنه نیک موفقیت های مزید را درفراگیری موضوعات علمی وتخصصی حال وآینده ها داشته باشند وبرای عمران کشوربا فهم هم پذیری واعتلای ملی درکنارسایر دانش اموزان کشورراستای مفید را داشتنه باشند. و

(ماموریت (رسالت   Mission

وظیفه مندیم تا با تولید علم واراییه دانش ومهارت های موثر طبق نیاز های جوانان وشایقین کشور دربخش اقتصاد وداشته های این رشته زمینه سازی تیوریکی وعملی را درجهت غنی مندی دانشمندی آن خدمت گذارباشیم.  میباشد

که این پروسه های کاربردی برای رفاه جامعه فعلی ونیاز مند به عرصه های پیشرفت وشکوفانی این سر زمین میباشد، فاکولته برای تحقق  چشم اندار (دیدگاه) اراییه شده اش در انجام این ماموریت در عرصه های ارزشمندی که میتوان یاد آورشد، چون فراگیری وایجاد تنوع، مشارکت های تیمی، با درنظر داشت هویت واخلاق بهتر انسانی، مدیریت ورهبری، برای علاقمندان درجه اول ودوم خویش که بعد اش جامعه را مد نظر داشته خط مش برنامه های کاری خویش قرارمیدهد، همچنان سعی وتلاش شباروزی ما این است تا توانسته باشیم با اراییه پلان مدون ستراتیژی مراحل پیشرفت ونوع اآوری های دقیق را با درنظر داشت تحولات علمی جهان معاصر رقم زد، تا باشد که برای افغانستان عزیزوجوامع انسانی آن نسلهای برومند ومترقی را درشته های موجوده وفرایند زمان های مابعد دور نزدیک مهیا سازیم