Enter your keyword

کمپیوتر ساینس) فاکولته)

 

پوهنحی کمپیوتر ساینس:

این دانشکده در سال 1393 با نصاب تحصیلی منظور شده ی وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا با 3 دیپارتمنت تأسیس و به فعالیت آغاز نمود. این دانشکده به عنوان یک نهاد آموزشی علمی- تخصصی با تشخیص نیازمندی های جامعه و ضرورت آموزش به کمپیوتر ساینس سیستم آموزشی را طراحی نموده است که بتواند به نیازمندیهای علمی، تخنیکی و مهارت های کاری دانش آموزان این رشته بخوبی پاسخگو باشد. رشته های آموزشی این دانشکده قرار ذیل است:

 1. رشته مهندسی نرم افزار (Software Engineering – SE)
 2. رشته سیستمهای معلوماتی (Information Systems – IS)
 3. رشته تکنالوژی معلومات (Information Technologies – IT)

نصاب تحصیلی و دیدگاه آموزشی هر سه رشته فوق با منظوری رسمی وزارت تحصیلات عالی تهیه شده و اینک در حال تطبیق است. در حال حاضر در حدود 80 دانشجو در این دانشکده در سمستر های دوم، چهارم و ششم در حال آموزش اند. ساختار و نصاب تحصیلی دانشکده کمپیوتر ساینس در شکل ذیل بطور ساده و خلاصه توضیح شده است.

شکل 1. شیمایی مختصر ساختار آموزشی دانشکده

 

 

مواردیکه در ذیل اشاره شده است بیانگر نصاب تحصیلی دانشکده کمپیوتر ساینس می باشد.

 

 • نصاب تحصیلی دانشکده کمپیوتر ساینس زاول، علاوه بر همخوانی با استانداردهای جهانی و عرف معمول در مراکز علمی معتبر جهان و منطقه با نیازمندی های محیطی کشور نیز مطابقت داده شده است.
 • بعد از فراغت موفقانه دانشجویان این دانشکده، امکان ادامه تحصیلات در رشته های تخصصی در سطوح بالاتر در پوهنتون های معتبر جهان نیز مهیا میشود .
 • وضعیت تعلیم و تربیه متوسط و شرایط اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور در انتخاب نصاب تحصیلی در دانشکده کمپیوتر ساینس زاول در نظر گرفته شده است.
 • بنابرآن نمیتوان بطور مستقیم از دانشگاه های معتبر جهان که الگوی تحول و پیشگام نوآوری در رشته کمپیوتر ساینس بوده تقلید نمود. چون در کشور ما نیاز تخصصی و فرصتهای کاری بازار به میزان قابل ملاحظه به مقایسه بازار کشورهای پیشرفته متفاوت است.
 • در نیاز سنجی ما بیشتر ضروریات بازار کار در ساختار دولت و سکتور سازمانهای خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. تا فارغان این دانشکده بتوانند به آسانی شاغل شده و از مزیت های آموزشی خویش بطور عملی استفاده کرده بتوانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف دانشکده کپیوتر ساینس

اهداف این دانشکده به مثابه یک نهاد علمی اکادمیک حول سه محور کُلی تنظیم گردیده است.

 1. آموزش عالی در مقطع لیسانس: طوریکه واضح گردید آموزش علوم کمپیوتر ساینس و تربیه نیروی بشری متخصص و ماهر در عرصه تکنالوژی معلوماتی از نیازهای مبرم جامعه امروزی افغانستان است. مؤسسه تحصیلات عالی زاول با تعهد به ارایه خدمات تحصیلات عالی رسمی باکیفیت در عرصه های مختلف علمی تخصصی از جمله کمپیوتر ساینس خدمات آموزشی رسمی را نیز مورد توجه قرار داده و با تعریف و تعیین نصاب تحصیلی در مقطع لیسانس با تعهد و رعایت تمام ضروریات و الزامات قانونی و فراهم کردن معیارهای جهانی، آموزش خدمات تحصیلی را در سه دیپارتمنت ارایه میکند.
 2. تحقیقات و پژوهش علمی: تحقیق و پژوهش لازمه ی هر نهاد اکامیک میباشد. بنا برآن دانشکده کمپیوتر ساینس نیز متعهد به انجام پژوهش علمی و انجام پروژه های تحقیقاتی در ساحه تکنالوژی معلوماتی و کمپیوتر ساینس میباشد. برعلاوه دانشکده کمپیوتر ساینس متعهد به نشر مقالات، کتب و ارایه کنفرانسهای علمی در سطوح مختلف می باشد.
 3. ارایه خدمات آموزش حرفه یی: چون دانشکاه زاول به بهبود و رشد همگانی از مجرای آموزش و تحصیلات عالی معتقد است بنابرآن آماده برگزاری آموزش های مقطعی فنی – تخصصی در تمام رشته های تخصصی خویش می باشد. دانشکده کمپیوتر ساینس نیز از این روند استثنا نبوده و خدمات آموزشی فنی را بصورت مقطعی در چوکات برنامه های تعریف شده در رشته های تخصصی مختلف تکنالوژی به منظور ارتقای ظرفیت و تقویه مهارت تخنیکی کارمندان فراهم می سازد.