درباره دانشکده اقتصاد

دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی زاول نظر به نیازمندی‌های جامعه در سال 1392/11/30 طی حکم شامره (7537) در چوکات این موسسه در مطابقت به طرزالعمل وزارت محرتم تحصیالت عالی تاسیس گردید. اولین دوره فارغان این دانشکده در سال 1396 تقدیم جامعه گردیده اند. اساتید این دانشکده از دانشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی ماستری و دکتورای خویش را اخذ نموده و مصروف تدریس در این دانشکده می‌باشند. دانشکده اقتصاد
با داشتن تجهیزات معیاری که شامل صنوف درسی مجهز، کامپیوتر لب، كتاب‌خانه مجهز در رشته اقتصاد، مديريت و حسابداری بوده و به منظور غنامندی آن مطابق پلان عملیاتی این دانشکده اقدامات بیشتری صورت خواهد گرفت و امكانات لازم مطالعه نیز مهیا می‌باشد. هم‌زمان با تأسیس این دانشکده فعالیت‌های خویش را در دیپارتمنت امور مالی و بانکی آغاز نمود که خوش‌بختانه توانسته تا اکنون از این دیپارتمنت سه دوره محصلین را فارغ و تقدیم جامعه نماید. سیستم درسی در این دانشکده به شکل کریدیت مطابق لایحه کریدیت وزرات محرتم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان بوده و مدت دوره تحصیل در این دانشکده چهار سال تحصیلی که هشت سمستر می‌شود، می‌باشد. نصاب درسی دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی زاول به شکل معیاری نظر به نیازمندی‌های بازار کار و نیاز سنجی آموزشی تهیه و تدوین گردیده که جواب‌گوی نیازمندی‌های جامعه امروزی می‌باشد.

دیدگاه

اراده بــرآنــســت تــا بــا ارایــــه خــدمــات ارزشــمــنــد، تــدریــس باکیفیت، تـحـقـیـقـات عـلـمـی و کــانــفــرانــس‌هـــای عـلـمـی دانــشــکــده اقــتــصــاد را بـــه یــکــی از مـعـتبـر تــریــن دانـــشـــکـــده‌هــــای کــشــور مــبــدل نمـایـیـم.

ماموریت

دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی زاول با ارائه تدریس، اندوخته‌های علمی با کیفیت مبتنی بر بازار کار و نیروی انسانی متخصص و کار آمد جهت پاسخ‌گوئی به نیازمندی‌های اقتصادی، مدیریتی، انکشافی واجتامعی جامعه تلاش می‌نماید.

ارزش‌ها

آزادی آفرینش علمی و فکری؛
احترام به قوانین ملی و بین املللی
کار آفرینی و آینده‌نگری؛
رعایت اصل مشارکت و اجتناب از تمرکز گرائی در امر مدیریت و رهبری؛
شفافیت و حسابدهی؛
احرتام به اصول توسعه پایدار انسانی؛
سهم‌گیری فعال در انکشاف جامعه؛

اهداف پوهنحی اقتصاد

تربیه محصلین با شناخت نظری و عملی در جهت پیشبرد امور سازمان‌ها منحیث یک مدیر مسلکی و با
تجربه؛
گسترش شناخت مرتبط با دانش علوم انسانی به جامعه به محصلین برای رفع نیازمندی‌های متمرکز به
کارکردهای سازمانی؛
گسترش شناخت و مهارت‌ها به سطح ملی برای توسعه جامعه؛
گسترش شناخت و مهارت‌های لازم به محصلین برای تحلیل مسایل جامعه در محیط کاری و رفع موانع فرا
روی آن‌ها؛
ارتباط دادن محصلین در طول دوره آموزشی به سازمان‌ها و مراکز علمی در سطح ملی؛
معیاری سازی دانشکده اقتصاد با تکیه بر معیارهای وزارت تحصیلات عالی؛
ایجاد دیپارمتنت‌های جدید؛
بروز بودن نصاب تحصیلی معیاری هشت سمستر؛
تربیت نیروی فنی، متخصص و کارشناس برای پاسخ‌گویی به نیازهای هر دو سکتور (دولتی و خصوصی)؛
آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز نهادهای داخلی و خارجی
تربیت نیروهای توانمند برای مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد؛
جذب کادرهای علمی دارای سطح تحصیلات ماستری و دکتورا به طور دایمی
رسیدن به خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *