درباره تحقیق

About the company

مرکز تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی زاول پژوهش و تحقیق عامل اساسی توسعه و انکشاف جوامع است، بدون تحقیقات انکشاف و توسعه در کلیه بخش های علوم انسانی و طبعی امریست ناممکن ، بنابرین به منظور تولید دانش و انکشاف پایدار، مؤسسه تحصیلات عالی زاول مرکز تحقیات علمی را ایجاد نموده، تا از این طریق بتواند به دانشجویان و اساتید دانش به روز و با کیفیت را عرضه بدارد و از سوی دیگر مسایل اساسی و مهم کشوری که نیاز به تحقیقات علمی و اساسی را دارد انجام بدهد و در روند تولید دانش سهم خویش را ایفا نماید. مرکز تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی زاول به تاریخ 30/11/1393 ایجاد گردیده و تا اکنون چندین شماره مجله علمی، کتاب های تحقیقی و سیمنار ها و کنفرانس ها را دایر نموده و به عنوان بخشی از جامعه علمی تحقیقی کشور در راستای فراهم نمودن بستر لازم و مناسب جهت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی برای تولید و انتشار علم در عرصه های اجتماعی و طبیعی و تامین نیازهای جامعه نقش موثری ایفا میکند.