درباره امورمصلان

معاونیت امور محصلان جزء از واحد های درجه دوم اداری مؤسسه تحصیلات عالی زاول می باشد؛ مؤسسه تحصیلات عالی زاول به تاسی از مجوز رسمی شماره 73 تاریخ 20/10/1391 مقام وزارت محترم تحصیلات عالی و جواز شماره D – 44278 تاریخ 16 – 10 – 2012 اداره محترم حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) به حیث یک نهاد علمی تحصیلی خصوصی رسماً در افغانستان فعالیت داشته و دارای پوهنحی های طب معالجوی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و سیستم بریجینگ یا متمم تحصیلات عالی در بخشهای (قابلگی، نرسنگ، ستوماتولوژی(دندان)، تکنالوژی طبی(لابراتوار) فارمسی، ایمیجنگ، سونوگرافی واینجیوگرافی طبی) می باشد.
معاونیت محصلان یکی از واحد های کلیدی و ستون فقرات اساسی آن اداره را تشکیل می دهد و در راستای اهداف استراتژیک تحصیلات عالی زاول مبنی بر ایجاد بستری برای توانمند سازی محصلان و مشارکت در توسعه امورآموزشی ایجاد شده است که عمده ترین مسئولیت آن ارائه ی خدمات مربوط به امور محصلان و دانشجویان می باشد. فعالیت های بنیادی این بخش را مواردی چون سجل سوانح و سوابق محصلان، تنظیم جداول نتائج، تهیه کتاب های اساس شمولیت و فراغت، تهیه و طی مراحل اسناد فارغان، پروگرام جشن فراغت، ارایه تائید/تصدیق نامه از برحالی و فراغت محصلان، تنظیم سیستم فایلینگ و دیتای محصلان، ضوابط حاضری، تنظیم و مدیریت امتحانات و شقه ها و تامین ارتباطات با وزارت تحصیلات عالی، تشکیل میدهد.
معاونیت محصلان وظیفه خود میداند تا بمنظور تسهیل روند رسیدگی به امور محصلان با درنظرداشت امکانات موجود و پلانهای عملیاتی و انکشافی تحصلات عالی زاول ازطریق همکاری های مشترک با دیگر ادارات ذیربط، برای بهتر ساختن کیفیت امور تحصیلی و آموزشی در زندگی فردی و اجتماعی ایشان خدمات لازم را ارائه نماید. معاونیت امور محصلان با طرح و تفکر خلاق، همگام با نیازمندی های محصلان و ستندرد های روز مطابق معيار های وزارت تحصیلات عالی غرض بلند بردن سطح کیفیت دانش و نوآوری، بدون در نظرداشت تبعيض نژاد، ملیت و قوم گرائی، کار و فعاليت می نمايد .رساله ی هذا شامل مرامنامه معاونیت محصلان، اهداف، پلان ها، ساختار ها و تشکیلات، باور ها ومقاصد، ارزش ها واصول محوری، نقاط ها، فرصت ها، تهدیدات، تاثیرات محیطی و در پایان نتیجه گیری می باشد:

دیدگاه

معاونیت محصلان من حیث دروازه ورودی و خروجی برای محصلان، می خواهد در آینده نزدیک از طریق معیاری سازی کیفیت امور آموزشی و تسهیل روند خدمات تحصیلی با استفاده از سیستم فایلینگ پیشرفته و دیتابیس مدرن و عرضه خدمات قابل قبول، به عنوان الگو و نمونه در میان پوهنتون های کشور شناخته شود.

رسالت و مأ موریت

معاونیت امور محصلان در تلاش است تا از طریق فراهم سازی زمینه های دسترسی آسان به سوابق تحصیلی و عرضه خدمات معیاری در چارچوب قوانین برای محصلان، مرکزی برای کسب اعتبار بیشتر، ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت خوبتر برای محصلین قرار گرفته و از طریق مدریت عالی، مصدر خدمت به جامعه و کشور گردد.

اهداف

معاونیت امور محصلان طبق نیازمندی های اکادمیک اداره و طرزالعمل ها و معیار های وزارت محترم تحصیلات عالی و مؤسسه تحصیلات عالی زاول در ساختار و تشکیلات این مؤسسه ایجاد گردیده است تا به اساس نیازمندی های عمومی محصلان، با درنظرداشت معیار های ملی و بین المللی فعالیت های خود را آغاز نموده واهداف خاص را همانا فراهم ساختن زمینه های آموزشی و تحصیلی برای تربيه کادر های جوانان، خلاق و مسؤليت پذير، متعهد و ميهن دوست، وفادار، صادق و دورنگر به مردم و جامعه ميباشد، دنبال می نماید، برای نیل به اهدف فوق به موارد زیر اولویت داده میشود: