اهداف تحقیق

این مرکز به منظور رسیدن به اهداف بلند علمی خود، با تشکیلات منسجم و کمیته های تحقیقی اهداف ذیل را دنبال میکند: تدوین طرح جامع تحقیقی و هدايت تمامی امور پژوهشی زاول و ايجاد هماهنگی بين فعاليتهای تحقیقی شعبات مختلف زاول؛ حمایت از انجام انواع طرح های تحقیقی وتوسعه کمی و کیفی تحقیقات در حوزه های اجتماعی و طبعی؛ کمک به تولید و انتشار علوم از طریق طی مراحل چاپ کتاب، مقالات و مجلات علمی؛ جذب گروه نویسنگان و پژوهش گران کارآمد به¬منظور رشد، بالندگی، خلاقیت در فرایند پژوهش و تولید دانش؛ ایجاد رابطه با مراکز تحقیقاتی و نهاد های علمی و فرهنگی کشور؛ هم آهنگی امور پژوهشی و تحقيقاتی در راستای اهداف اساسی و پلان استراتژیک دانشگاه؛ تهیه پلان کاری کوتاه مدت، وسط مدت و سالانه برای امور پژوهشی و نشراتی؛ بلند بردن ظرفیت کمی و کیفی پژوهشی و استفاده اعظمی از امکانات موجوده زاول؛ ايجاد هماهنگی برنامههای تحقيقاتی دانشگاه با وزارت تحصیلات عالی و سایر وزارتخانهها؛ اطاعت از مقررات و فرمایشات وزارت فرهنگ و وزارت تحصیلات عالی در برنامه های نشراتی و تحقیقاتی؛ تقويت بنيه¬ی مالی دانشگاه از طریق مطالعه، تدوین و تجاری¬سازی طرحها و برنامههای پژوهشی؛ تقويت بنيه¬ی مالی دانشگاه از طریق بررسی و اجراي طرحها و برنامههای تحقيقاتی كه از سوی دولت و يا بخش خصوصی داخلی و خارجی پيشنهاد میگردند؛ توسعه روابط بين دانشگاه با دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی به¬منظور جلب همكاری آنان در زمينههای تحقيقاتی و برقراری سمينارها و كنفرانسهای علمی؛ برگزاری سمينارها و كنفرانسهای علمی مختلف با همكاری و هماهنگی دانشكدهها؛ نظارت بر تهيه و تنظيم موضوعات پژوهشی برای پاياننامههای دانشجويان و پخش و نشر پایان نامه های برتر دانشجویان در مجله علمی؛ تحقیق و مطالعه و تهیه شیوه های مدرن و کار آمد بازار یابی در جهت معرفی دانشگاه زاول به مردم و جذب بیشتر دانشجو؛