اصول:

1. فرایند یادگیری دانشجو محور، تأکید بر فرایند یادگیری(Competency based) و یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL Problem-Based Learning)
2. فرایند کشف پدیده ها و خلاقیت(Creative and Innovative) (این اصل محوری، مهم ترین وظیفه که جستجو، به کارگیری و اشاعه دانش و بصیرت برای موسسه است بیان می نماید.)
3. آزادی اکادمیک
(Academic Freedom) 4. تداوم رشد و توسعه مسلکی (Embrace Life-long Learning and Continuing Professional Development) این اصل از طریق ایجاد محیطی خلاق به افراد این امکان را می دهد که به صورت پویا و مدبرانه، توانمندی های بالقوه خود را کشف و آنها را بالفعل سازند.
5. تقویت احساس از خود دانستن (Ownership) زاول.
6. تمرکز بر تحقق اهداف مشترک نظربه اهداف فردی.
7. ا حترام به عقاید و اندیشه های همدیگر(cultural tolerance)
8. حمایت از اصول ارتباطات متقابل interpersonal communication
9. مشارکت در فرایند تصمیم گیری مؤسسه.